LCR CENTER ROLDE

Het Center

Het LCR Center (Life Change Recovery Center) wordt het behandel- en herstelcentrum in Noord Nederland voor mannen en vrouwen, die op de één of andere manier in een crisissituatie terecht zijn gekomen, daar zelf weinig invloed op uit kunnen oefenen en vaak door omstandigheden niet in staat zijn om hier zelfstandig uit te komen. Om verdere escalatie te voorkomen, is een tijdelijk verblijf in het LCR Center voor deze doelgroep zeer aan te bevelen. De huidige krachtige internationale economische recessie laat ook het Nederlandse bedrijfsleven niet ongemoeid. Omzet, winst en overige bedrijfsresultaten staan sterker onder druk dan ooit tevoren, waardoor de continuïteit bij veel ondernemingen in de gevarenzone is terechtgekomen. Het is de dagelijkse taak van ondernemers en leidinggevenden, om de onderneming positief te besturen, en tevens om tijdig bedrijfsproblemen te onderkennen en op te lossen. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de continuïteit van hun bedrijf en de motivatie van hun medewerkers. Echter, door een opeenstapeling van problemen, is deze kerncompetentie bij velen van hen sterk aangetast. Tel daar een zekere mate van bedrijfsblindheid en afnemende creativiteit bij op, en men ziet door de bomen het bos niet meer. Wordt er niet tijdig ingegrepen, dan bestaat het reële gevaar dat door slecht beleid en foutieve leiding de onderneming onherroepelijk op drift raakt en op een faillissement af kan stevenen. Zonder professionele externe hulp komen beleidsbeslissers hier niet meer uit, men raakt overwerkt, komt in een isolement en valt uiteindelijk vanwege een burn-out langdurig uit.

Burn-Out

Een Burn-out wordt door medici steeds meer erkend als een vervelende en langdurige psychische overwerktheidsaandoening, waarbij zonder professionele medische behandeling een spoedig herstel vrijwel kan worden uitgesloten. Het LCR Center richt zich door gedegen onderzoek en nieuwe behandel therapieën op burn-out en onderliggende aandoeningen. Met een team van BIG geregistreerde medische professionals en gecertificeerde vertrouwenspersonen, wordt een onderzoek- en herstel programma opgesteld en in een vooraf vastgelegde termijn uitgevoerd. De missie van het LCR Center is om in een relatief korte behandel periode van 7 weken intern-klinisch en 7 weken extern-poliklinisch, de burn-out klachten bij cliënten te genezen. De kosten van de behandelingen worden grotendeels door de zorgverzekeraars vergoed, hiernaast wordt een eigen bijdrage van de cliënt en/of zijn/haar onderneming verwacht. Het LCR Center richt zich primair op cliënten uit het midden en hogere segment binnen het Nederlandse bedrijfsleven, de medische beroepsgroep, de overheid en semi overheid. Zoals eerder aangegeven staan deze doelgroepen onder grote economische en maatschappelijke druk door de huidige financiële crisis en de negatieve ontwikkelingen op de economische (wereld-) markt. Als locatie is gekozen voor een plek midden in de bossen van Drenthe. Vanwege de anonieme ligging, leent de locatie zich bij uitstek voor de vestiging van het LCR Center.

WTZi registratie

De Wet Toelating Zorg instellingen (WTZi) bepaalt dat alle instellingen, die zorg verlenen waarop aanspraak bestaat, ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Zorgverzekeringswet moeten beschikken over een toelating. Het LCR Center is met ingang van 1 augustus 2013 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel erkend als een zorginstelling voor medisch specialistische zorg. Boven de grote rivieren is een kliniek zoals het LCR Center niet aanwezig, hierdoor is de unieke positie in Noord-Nederland groot te noemen.